Supplementler

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Değerli Çalışan Adayımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Dikey Vitamin” veya “Şirket”) olarak Şirket’imize yaptığınız iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve Şirketimiz tarafından uygun bulunan adayların işe alım, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında tarafımızca işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz, işlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve hukuki sebepler nelerdir?

İŞE ALIM, SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜREÇLERİ

İşe alım, seçme ve yerleştirme süreciKişisel verilerinizin,  telefon görüşmelerimiz sırasında tarafınızca sözlü olarak iletilmesi, fiziki iş başvuru formunun doldurulması, iletişim bilgilerinizin sosyal medya hesaplarımız üzerinden Şirketimiz ile yazılı olarak paylaşılması ve bilgilerinizin Şirket sistemlerine kaydedilmesi yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, il ve ilçe bilgisi), Özlük Bilgilerinizi (önceki iş yerindeki çalışma bilgileri (görevi, işe başlangıç ve işten çıkış tarihleri), unvan bilgisi, başvurulan pozisyon bilgisi, işe başlama tarihi), Mesleki Deneyim Bilgilerinizi (eğitim bilgileri (üniversite ve lise eğitimlerine dair okul adı, bölüm, mezuniyet tarihi), diploma bilgileri, transkript bilgileri, katılım gösterilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, alınan sertifikalar, mesleki yeterlilik belgeleri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar yetkinliği bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (seyahat edebilirlik bilgisi, sürücü ehliyeti bilgisi, çalışmak istenen yer bilgisi (merkez, mağaza, üretim tesisi), ücret beklentisi, işe başlanabilecek tarih) işe alım süreçleri kapsamında çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; Özlük Bilgilerinizi (önceki iş yerinden ayrılma sebebi), Görsel Kayıt Bilgilerinizi (vesikalık fotoğraf), Sağlık Bilgilerinizi (engelli kadrosuna başvuru var ise engellilik bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (askerlik durum bilgisi) aynı amaçlarla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

Aday sınav ve çevrim içi mülakat süreçleri: Kişisel verilerinizin tarafınızca e-posta ile gönderilmesi veya telefon mülakatı sırasında tarafınızca sözlü olarak iletilmesi yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, yaş), Mesleki Deneyim Bilgilerinizi (sınav ölçüm kâğıdı, sınav değerlendirme sonuçları, eğitim bilgileri, iş deneyimi bilgisi, bilgisayar yetkinliği bilgisi, yabancı dil bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (mülakat değerlendirme bilgileri) işe alım süreciniz nezdinde gerçekleştirilen sınav aracılığıyla pozisyon bazlı performansınızın ve pozisyona uygunluğunuzun ölçümünüzün yapılması kapsamında çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

Referans kontrol süreci: Kişisel verilerinizin tarafınızca iletilen iş başvuru formundan elde edilmesi ve gerçekleştirilen mülakat sırasında sözlü olarak iletilmesi yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı) ve Özlük Bilgilerinizi (çalışılan pozisyon bilgisi, temel sorumlulukları,  çalışma koşullarına uyum ve performans durumu, iş arkadaşları ve yöneticileriyle ilişkileri, güçlü ve gelişime açık yönleri, bağlılık ve aidiyet duygusu bilgileri) başvurunuzda belirttiğiniz referans kişileri ile geçmiş çalışma deneyimleriniz hususunda iletişim kurulması kapsamında çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adayının daha önce çalıştığı yerdeki performansı, ilişki ve iletişim yönetimi ile iş ahlakı hakkında bilgi edinilmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; Özlük Bilgilerinizi (önceki iş yerinden ayrılma sebebi) aynı amaçlarla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

Teklif süreci: Kişisel verilerinizin tarafınızca doldurulan başvuru formunun gönderilmesi ve gerçekleştirilen mülakatlar sırasında sözlü olarak iletilmesi yahut telefon görüşmelerimiz sırasında sözlü olarak veya e-posta yoluyla yazılı olarak iletilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Özlük Bilgilerinizi (iş teklifi bilgileri (pozisyon, çalışma sistemi, işe başlanabilecek tarih, haftalık çalışma süresi, deneme süresi, aylık net ücret, yemek ücreti ve yan haklar) iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde teklif süreçleri kapsamında çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

Çalışan adayı havuzu oluşturulması süreci: Kişisel verilerinizin, telefon görüşmelerimiz sırasında tarafınızca sözlü olarak iletilmesi, fiziki iş başvuru formunun doldurulması, iletişim bilgilerinizin sosyal medya hesaplarımız üzerinden Şirketimiz ile yazılı olarak paylaşılması ve bilgilerinizin Şirket sistemlerine kaydedilmesi yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, il ve ilçe bilgisi), Özlük Bilgilerinizi (önceki iş yerindeki çalışma bilgileri (görevi, işe başlangıç ve işten çıkış tarihleri), unvan bilgisi, başvurulan pozisyon bilgisi, işe başlanabilecek tarih, önceki iş yerinden ayrılma sebebi), Mesleki Deneyim Bilgilerinizi (eğitim bilgileri (üniversite ve lise eğitimlerine dair okul adı, bölüm, mezuniyet tarihi), diploma bilgileri, transkript bilgileri, katılım gösterilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, alınan sertifikalar, mesleki yeterlilik belgeleri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar yetkinliği bilgisi), Görsel Kayıt Bilgilerinizi (vesikalık fotoğraf), Sağlık Bilgilerinizi (engelli kadrosuna başvuru var ise engellilik bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (seyahat edebilirlik bilgisi, sürücü ehliyeti bilgisi, çalışmak istenen yer bilgisi (merkez, mağaza, üretim tesisi), ücret beklentisi, askerlik durum bilgisi) başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde özgeçmişinizin gelecekte açılabilecek pozisyonlar için değerlendirilmek üzere saklanması ve başvurunuzla ilgili olarak açılan yeni pozisyonlar için tarafınızla iletişime geçilmesi kapsamında insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

 

HUKUKİ SÜREÇLER

Aydınlatma ve rıza süreçleri: Kişisel verilerinizin tarafınızca e-posta yoluyla veya çevrimiçi kariyer danışmanlığı hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz tarafından iletilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (log kayıtları), kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, (varsa) açık rızanıza  dayalı olarak gerçekleştirilebilecek kişisel veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğinin tespit edilmesi, sizden aldığımız belge ve kayıtların muhafaza edilebilmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.      

2. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

 

  • Topluluk Şirketleri: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, yaş), Mesleki Deneyim Bilgilerinizi (sınav ölçüm kağıdı, sınav değerlendirme sonuçları, eğitim bilgileri, iş deneyimi, bilgisayar yetkinlik bilgisi, yabancı dil bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (mülakat değerlendirme bilgileri) topluluk şirketlerimizin ortak insan kaynakları süreçleri kapsamında yürütülen sınav süreçlerine ilişkin sonuçların değerlendirilmesi amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; özgeçmişinizin çeşitli sebeplerden dolayı değerlendirilmeye alınamaması halinde Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, il ve ilçe bilgisi), Özlük Bilgilerinizi (önceki iş yerindeki çalışma bilgileri (görevi, işe başlangıç ve işten çıkış tarihleri), unvan bilgisi,  başvurulan pozisyon bilgisi, önceki iş yerinden ayrılma sebebi, işe başlama tarihi), Mesleki Deneyim Bilgilerinizi (eğitim bilgileri (üniversite, lise ve ilköğretim eğitimlerine dair okul adı, bölüm, mezuniyet tarihi), diploma bilgileri, transkript bilgileri, katılım gösterilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, alınan sertifikalar, mesleki yeterlilik belgeleri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar yetkinliği bilgisi), Görsel Kayıt Bilgilerinizi (vesikalık fotoğraf), Sağlık Bilgilerinizi (engelli kadrosuna başvuru var ise engellilik bilgisi) ve Diğer Bilgilerinizi (seyahat edebilirlik bilgisi, sürücü ehliyeti bilgisi, çalışmak istenen yer bilgisi (merkez, mağaza, üretim tesisi), maaş beklentisi, işe başlanabilecek tarih, askerlik durum bilgisi) değerlendirmeye alınmayan aday özgeçmişlerinin grup şirketlerimizce değerlendirilebilmesi için grup şirketlerimize iletilmesi amaçlarıyla ayrıca “açık rıza” vermeniz halinde grup şirketlerimize (VMHS İthalat İhracat A.Ş ve Sporcard Elektronik Hizmetler Ticaret ve A.Ş., Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi, Hardsup Kozmetik Gıda Tekstil Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi)

 

  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, talep edilen kişisel verilerinizi  yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak

aktarmaktayız.

 

3. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yazılı Başvuru

E-Posta/KEP Yoluyla Başvuru

Dikey Vitamin’in aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

 

  • Başvurularınızı, Dikey Vitamin’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Dikey Vitamin’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzda zarfın üzerine/yazının başlığına aşağıdaki ifadeyi aynen yazınız.

 

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

 

“Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

[email protected]

 

 

YÜKLENİYOR..